Το αναγνωστικό του δημοτικού σχολείο είναι ένα από τα δημοφιλέστερα και ευρέως διαδεδομένα σχολικά βιβλία. Στις Συλλογές μας υπάρχει μια πλήρης συλλογή των αναγνωστικών βιβλίων που χρησιμοποιήθηκαν, όχι μόνο στα ελληνικά σχολεία αλλά και σε σχολεία εκτός Ελλάδας. Τα πρώτα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν ως αναγνωστικά είναι τα θρησκευτικά βιβλία, κυρίως Οκτώηχος και Ψαλτήρι, ενώ πολύ σημαντικά αναγνωστικά βιβλία είναι τα βιβλία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917. Πασίγνωστα βέβαια είναι τα δυο αλφαβητάρια με την εικονογράφηση του Κώστα Γραμματόπουλου.

Ελληνικόν αναγνωσματάριον (1905)

DSC02092Ρώτης, Μ. (1905). Ελληνικόν Αναγνωσματάριον δια την Δ΄ τάξιν των Δημοτ. Σχολείων Μετά 50 Καλλιτεχνικών Εικόνων. Εγκριθέν εν τω διαγωνισμώ των Διδακτικών Βιβλίων δια την πενταετίαν 1905-1910. Εν Αθήναις: Εκδότης ο Συγγραφεύς  (εξώφυλλο Σ. Χρηστίδης).

Read More

Νέα Κυψέλη δια την τρίτην τάξιν (χ.χ.)

DSC02102Παπαδημητρίου, Π. (χ.χ.) Δια την τρίτην τάξιν Νέα Κυψέλη ήτοι Σειρά Νέων Αναγνωσμάτων δια πλήρη Δημοτικήν Σχολήν  συνταχθείσα κατά νέαν όλως μέθοδον , Έκδοσις Β΄Διορθωμένη. Εν Σμύρνη: Εκδότης Δ. Ι. Στυλιανόπουλος Κεντρική Πώλησις Εν των Βιβλιοπωλείω Α. Ι. Στυλιανοπούλου Εν τη Διόδω της Ευαγγελικής Σχολής Αριθ. 18-19 

Read More

Aesops Fables (1672)

DSC02054

Aesop’s Fables (1672). Greek Latin woodcuts early school book. Daniel Hensious

Οι μύθοι του Αισώπου χρησιμοποιήθηκαν ως αναγνωστικά βιβλία καθώς οι μύθοι του Αισώπου θεωρήθηκαν κατάλληλοι ως ανάγνωσμα λόγω του ηθικοδιδακτικού τους χαρακτήρα.

Read More

Αναγνώσματα εκ του Γεροστάθου (1890)

DSC02133Παπαμάρκος, Χ. (1890). Αναγνώσματα εκ του Γεροστάθου και ποιήματα κατά το συνταχθέν υπό του Γενικού Επιθεωρητού των Δημοτικών Σχολείων κ. Χαρίσιου Παπαμάρκου Αναλυτικόν Πρόγραμμα  υπό Χαρίση Πούλιου Καθηγητού, Τάξις Έκτη. Εν Αθήναις: Παρά τω εκδότη Σ. Κ. Βλαστώ (Τυπογραφείον οδός Νίκης 14 Βιβλιοπωλείον 63 Οδός Ερμού 63).

Read More

Παιδική Βιβλιοθήκη (1873)

DSC02141Σοφοκλέους, Γ. (1873). Παιδική Βιβλιοθήκη, ήτοι Συλλογή Διηγημάτων, ιστορικών ανεκδότων, βιογραφιών, παροιμιών, αινιγμάτων, παραμυθιών, τραγουδιών κ.λ.π. υπό Σοφοκλέους. Τεύχος Α΄. Γράμματα. Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Α. Κορομηλά (Οδώ Πεμπτοπαζάρου Αριθ. 3) (το βιβλίο δεν αναφέρεται σε κανένα από τους γνωστούς καταλόγους βιβλιογραφίας. Το τεύχος αυτό είναι το Αλφαβητάριο).

Read More

Σειρά αναγνωσμάτων (1901)

DSC02064Μάνος, Β. & Στερεός, Α. (1901) Σειρά αναγνωσμάτων έτους σχολικού Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ προς χρήσιν των αστικών σχολείων και παρθεναγωγείων. Έτος σχολικόν ΣΤ΄ Εκλογή ηθικών διηγημάτων και ποιημάτων καταλλήλων διατεταγμένων κατά το παράδειγμα των εν Γερμανία νεωτέρων αναγνωστικών βιβλίων. ΄Εκδοσις Δευτέρα Βελτιωμένη. Εν Θεσσαλονίκη: Υποκατάστημα Βιβλιοπωλείων Δεπάστα-Σφύρα- Γεράρδου. (στο εξώφυλλο φέρει σφραγίδα ότι το βιβλίο πωλείται στο βιβλιοπωλείο του Ιωάννου Α. Πίλλη εν Μοναστηρίω)

Read More

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση. Μόνον κατόποιν έγκρισης του ΕΚΕΔΙΣΥ( Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού)