350160

Ουρανία Κοντούλα, Χριστίνα Σωτηροπούλου & Ευαγγελία Τύμπα (2012). Κριτικός γραμματισμός και κινηματογράφος. «Διαβάζοντας» τις σύγχρονες ταινίες φαντασίας. Στο Ευαγγελία Κούρτη (επιμ.) Παιδική ηλικία και μέσα μαζικής επικοινωνίας. εκδόσεις Ηρόδοτος/ΟΜΕΠ, τομ.Β΄, 87-105. Δείτε ΕΔΩ

Το «Αλφαβητάρι με τον Ήλιο» και οι γερμανικές επιρροές του. Δείτε ΕΔΩ (Το «Αλφαβητάρι με τον Ήλιο» και οι γερμανικές επιρροές του. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριo, 5-7 Δεκεμβρίου 2008, τόμοι Α΄- Β΄, επιμέλεια Αθανάσιος Τριλιανός, Ιγνάτιος Καραμηνάς, 1100-1108. Ατραπός, Αθήνα 2009. ISBN: 978-9604590793 (σε συνεργασία με την Ελένη Χατζημιχάλη)

Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Α΄ Δημοτικού. Δείτε ΕΔΩ (Στα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου 1976-2011 35 χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση)

Ανάγνωση και γραφή στην Α΄ δημοτικού: μέθοδοι,  εγχειρίδια  και διδακτικές πρακτικές. Δείτε ΕΔΩ

Share Button